Name

Position

E-mail

Tel.

Office

He Liu

Organizer

liuhe@lzu.edu.cn

8912431

Meizhen Chen

Dean

chenmzh@lzu.edu.cn

8912778

Hongxin An

Secretary

xxxyyjs@lzu.edu.cn

8915132

Shuxian Li

Secretary

lishuxian@lzu.edu.cn

8912781

Wenheng Sun

Secretary

sunwenheng@lzu.edu.cn

8912781

Jianghong Zhu

Secretary

zhujh19@lzu.edu.cn

8912778

Xinwen Wang

Secretary

lzu_wxw@lzu.edu.cn

8912764

Na Luo

Secretary

luon@lzu.edu.cn

8912778

Yanran Yi

Secretary

yiyr@lzu.edu.cn

8912778

Min Li

Secretary

minli@lzu. edu.cn

8912431

Hao Yang

Secretary

yh@lzu.edu.cn

5292405

Yanglong Zhang

Secretary

Lzu_zyl@lzu.edu.cn

8912435

Yin Li

Secretary

Yingli16@lzu.edu.cn

8915131

Juan Deng

Secretary

lzu_dengj@lzu.edu.cn

8915131

Student affairs

Lin Wang

League secretary

linwang@lzu.edu.cn

 

Qianqian Qu

Deputy Secretary

quqq@lzu.edu.cn

5292405

Tingting Si

Deputy Secretary

sitt@lzu.edu.cn

8912764

Xinyue Shi

Counselor

danxy@lzu.edu.cn

5292405

Chenyang Wen

Counselor

wency@lzu.edu.cn

5292779

Jianxin Wang

Counselor

wangjianxin@lzu.edu.cn

8915131

Xiao Yan

Counselor

yanxiao@lzu.edu.cn

5292779